Зурагт хуудас болон Видеонуудыг татах

Biblical Themes
Видео
Видео Постер
Олны өмнө Бичвэрийг унших нь Public Reading of Scripture
Тавигдаагүй
Хуучин Гэрээ
Видео
Видео Постер
Тойм:Хуучин Гэрээ / ТаНаК Old Testament / TaNaK
Тойм: Эхлэл 1-11 Genesis 1-11
Тойм: Эхлэл 12-50 Genesis 12-50
Тойм: Гэтлэл 1-18 Exodus 1-18
Тойм: Гэтлэл 19-40 Exodus 19-40
Тойм: Левит Leviticus
Тойм: Тооллого Numbers
Тойм: Дэд Хууль Deuteronomy
Тойм: Иошуа Joshua
Тойм: Шүүгчид Judges
Тойм: Рут Ruth
Тойм: 1 Самуел 1 Samuel
Тойм: 2 Самуел 2 Samuel
Тойм: 1 ба 2 Хаад 1-2 Kings
Тойм: Исаиа 1-39 Isaiah 1-39
Тойм: Исаиа 40-66 Isaiah 40-66
Тойм: Иеремиа Jeremiah
Тойм: Езекиел 1-33 Ezekiel 1-33
Тойм: Езекиел 34-48 Ezekiel 34-48
Тойм: Хосеа Hosea
Тойм: Иоел Joel
Тойм: Амос Amos
Тойм: Обадиа Obadiah
Тойм: Иона Jonah
Тойм: Мика Micah
Тойм: Нахум Nahum
Тойм: Хабаккук Habakkuk
Тойм: Зефаниа Zephaniah
Тойм: Хаггаи Haggai
Тойм: Зехариа Zechariah
Тойм: Малахи Malachi
Luke-Acts Series
Видео
Видео Постер
Есүс төрсөн нь - Лукийн Сайнмэдээ 1-2 бүлэг Luke Ch. 1-2
Тавигдаагүй
Лукийн Сайнмэдээ 3-9 бүлэг Luke Ch. 3-9
Тавигдаагүй
Лукийн Сайнмэдээ 9-19 бүлэг Luke Ch. 9-19
Тавигдаагүй
Лукийн Сайнмэдээ 19-23 бүлэг Luke Ch. 19-23
Тавигдаагүй
Лук 24 бүлэг Luke Ch. 24
Тавигдаагүй
Үйлс 1-7 бүлэг Acts Ch. 1-7
Тавигдаагүй
Үйлс 8-12 бүлэг Acts Ch. 8-12
Тавигдаагүй
Үйлс 13-20 бүлэг Acts Ch. 13-20
Тавигдаагүй
Үйлс 21-28 бүлэг Acts Ch. 21-28
Тавигдаагүй
Torah Series
Видео
Видео Постер
Эхлэл Ном - 1-р хэсэг The Book of Genesis 1, Part 1 of 2
Тавигдаагүй
Эхлэл Ном 2-р хэсэг The Book of Genesis - Part 2 of 2
Тавигдаагүй
Гэтлэл Ном - 1-р хэсэг The Book of Exodus Part 1 of 2
Тавигдаагүй
Гэтлэл Ном - 2-р хэсэг The Book of Exodus - Part 2 of 2
Тавигдаагүй
Леви Ном The Book of Leviticus
Тавигдаагүй
Тооллого Ном The Book of Numbers
Тавигдаагүй
Wisdom Series
Видео
Видео Постер
Сургаалт Үгс Proverbs
Тавигдаагүй
Тавигдаагүй
Номлогчийн Үгс Ecclesiastes
Тавигдаагүй
Тавигдаагүй
Иовын Түүх Job
Тавигдаагүй
Тавигдаагүй
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?