ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

ಸತ್ಯವೇದ ವಿಷಯಗಳು Themes
Video
Video Poster
ಕರ್ತನ ದಿನ Day of the Lord
Not yet published
ದಾನಶೀಲತೆ Generosity
Not yet published
ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆ Gospel of the Kingdom
Not yet published
ಪರಲೋಕ ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕ Heaven & Earth
Not yet published
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ Holiness
Not yet published
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ Holy Spirit
Not yet published
ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ Image of God
Not yet published
ನ್ಯಾಯ Justice
Not yet published
ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದು Public Reading of Scripture
Not yet published
ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ Sacrifice & Atonement
Not yet published
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು Covenants
Not yet published
ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ The Law
Not yet published
ಮೆಸ್ಸಿಯ Messiah
Not yet published
ಯೇಸುವಿನ ಆಗಮನದ ಸರಣಿ Advent Series
Video
Video Poster
ನಿರೀಕ್ಷೆ/ಯಾಖಲ್ Yakhal/Hope
ಶಾಲೋಮ್/ಸಮಾಧಾನ Shalom/Peace
ಪ್ರೀತಿ/ಅಗಾಪೆ Agape/Love
ಸಂತೋಷ/ಚಾರಾ Chara/Joy
ದೇವರ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಅಧ್ಯಯನಗಳು Character of God Word Studies
Video
Video Poster
ಕನಿಕರ Compassion
ಕೃಪೆ Grace
ದೀರ್ಘಶಾಂತನು Slow to Anger
ಅಚಲವಾದ ಪ್ರೀತಿ Loyal Love
ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆ Faithfulness
ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು New Testament
Video
Video Poster
ಸಾರಾಂಶ: ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ New Testament
ಸಾರಾಂಶ: ಮತ್ತಾಯ 1-13 Matthew
ಸಾರಾಂಶ: ಮತ್ತಾಯ 14-28 Matthew
ಸಾರಾಂಶ: ಮಾರ್ಕ Mark
ಸಾರಾಂಶ: ಲೂಕ 1-9 Luke
ಸಾರಾಂಶ: ಲೂಕ 10-24 Luke
ಸಾರಾಂಶ: ಯೋಹಾನ 1-12 John
ಸಾರಾಂಶ: ಯೋಹಾನ 13-21 John
ಸಾರಾಂಶ: ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ 1-12 Acts
ಸಾರಾಂಶ: ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ 13-28 Acts
ಸಾರಾಂಶ: ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 1-4 Romans
ಸಾರಾಂಶ: ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 5-16 Romans
ಸಾರಾಂಶ: 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 1 Corinthians
ಸಾರಾಂಶ: 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 2 Corinthians
ಸಾರಾಂಶ: ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ Galatians
ಸಾರಾಂಶ: ಎಫೆಸದವರಿಗೆ Ephesians
ಸಾರಾಂಶ: ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ Philippians
ಸಾರಾಂಶ: ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯವರಿಗೆ Colossians
ಸಾರಾಂಶ: 1 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ 1 Thessalonians
ಸಾರಾಂಶ: 2 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ 2 Thessalonians
ಸಾರಾಂಶ: 1 ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ 1 Timothy
ಸಾರಾಂಶ: 2 ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ 2 Timothy
ಸಾರಾಂಶ: ತೀತನಿಗೆ Titus
ಸಾರಾಂಶ: ಫಿಲೆಮೋನನಿಗೆ Philemon
ಸಾರಾಂಶ: ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ Hebrews
ಸಾರಾಂಶ: ಯಾಕೋಬನು James
ಸಾರಾಂಶ: 1 ಪೇತ್ರನು 1 Peter
ಸಾರಾಂಶ: 2 ಪೇತ್ರನು 2 Peter
ಸಾರಾಂಶ: 1-3 ಯೋಹಾನನು 1-3 John
ಸಾರಾಂಶ: ಯೂದನು Jude
ಸಾರಾಂಶ: ಪ್ರಕಟನೆ 1-11 Revelation
ಸಾರಾಂಶ: ಪ್ರಕಟನೆ 12-22 Revelation
ಸಾರಾಂಶ: ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ Old Testament
Video
Video Poster
ಸಾರಾಂಶ: ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ TaNak / Old Testament
ಸಾರಾಂಶ: ಆದಿಕಾಂಡ 1-11 Genesis
ಸಾರಾಂಶ: ಆದಿಕಾಂಡ 12-50 Genesis
ಸಾರಾಂಶ: ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 1-18 Exodus
ಸಾರಾಂಶ: ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 19-40 Exodus
ಸಾರಾಂಶ: ಯಾಜಕಕಾಂಡ Leviticus
ಸಾರಾಂಶ: ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ Numbers
ಸಾರಾಂಶ: ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ Deuteronomy
ಸಾರಾಂಶ: ಯೆಹೋಶುವ Joshua
ಸಾರಾಂಶ: ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು Judges
ಸಾರಾಂಶ: ರೂತಳು Ruth
ಸಾರಾಂಶ: 1 ಸಮುವೇಲ 1 Samuel
ಸಾರಾಂಶ: 2 ಸಮುವೇಲ 2 Samuel
ಸಾರಾಂಶ: ಅರಸುಗಳು 1-2 Kings
ಸಾರಾಂಶ: 1-2 ಪೂರ್ವಕಾಲವೃತ್ತಾಂತ 1-2 Chronicles
ಸಾರಾಂಶ: ಎಜ್ರ-ನೆಹೆಮೀಯ Ezra-Nehemiah
ಸಾರಾಂಶ: ಎಸ್ತೇರಳು Esther
ಸಾರಾಂಶ: ಯೋಬ Job
ಸಾರಾಂಶ: ಕೀರ್ತನೆಗಳು Psalms
ಸಾರಾಂಶ: ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು Proverbs
ಸಾರಾಂಶ: ಪ್ರಸಂಗಿ Ecclesiastes
ಸಾರಾಂಶ: ಪರಮಗೀತೆ Song of Songs
ಸಾರಾಂಶ: ಯೆಶಾಯ 1-39 Isaiah
ಸಾರಾಂಶ: ಯೆಶಾಯ 40-66 Isaiah
ಸಾರಾಂಶ: ಯೆರೆಮೀಯ Jeremiah
ಸಾರಾಂಶ: ಪ್ರಲಾಪಗಳು Lamentations
ಸಾರಾಂಶ: ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ 1-33 Ezekiel
ಸಾರಾಂಶ: ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ 34-48 Ezekiel
ಸಾರಾಂಶ: ದಾನಿಯೇಲ Daniel
ಸಾರಾಂಶ: ಹೋಶೇಯ Hosea
ಸಾರಾಂಶ: ಯೋವೇಲ Joel
ಸಾರಾಂಶ: ಆಮೋಸ Amos
ಸಾರಾಂಶ: ಓಬದ್ಯ Obadiah
ಸಾರಾಂಶ: ಯೋನ Jonah
ಸಾರಾಂಶ: ಮಿಕ Micah
ಸಾರಾಂಶ: ನಹೂಮ Nahum
ಸಾರಾಂಶ: ಹಬಕ್ಕೂಕ್ಕ Habakkuk
ಸಾರಾಂಶ: ಚೆಫನ್ಯ Zephaniah
ಸಾರಾಂಶ: ಹಗ್ಗಾಯ Haggai
ಸಾರಾಂಶ: ಜೆಕರ್ಯ Zechariah
ಸಾರಾಂಶ: ಮಲಾಕಿಯ Malachi
ಲೂಕ-ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಸಣ್ಣ ಸರಣಿ Luke-Acts Series
Video
Video Poster
ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 3-9 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು Luke Ch. 3-9
Not yet published
ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 9-19 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು Luke Ch. 9-19
Not yet published
ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 19-23 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು Luke Ch. 19-23
Not yet published
ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 24 ಅಧ್ಯಾಯ Luke Ch. 24
Not yet published
ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1-7 ಆಧ್ಯಾಯಗಳು Acts Ch. 1-7
Not yet published
ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8-12 ಆಧ್ಯಾಯಗಳು Acts Ch. 8-12
Not yet published
ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 13-20 ಆಧ್ಯಾಯಗಳು Acts Ch. 13-20
Not yet published
ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 21-28 ಆಧ್ಯಾಯಗಳು Acts Ch. 21-28
Not yet published
ಜ್ಞಾನ ಸಂಗ್ರಹ ಸರಣಿ Wisdom Series
Video
Video Poster
ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ Proverbs
Not yet published
ಪ್ರಸಂಗಿಯ ಪುಸ್ತಕ Ecclesiastes
Not yet published
ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕ Job
Not yet published
Which language would you like?