ગુજરાતી

ચિત્રો અને વિડિયો ડાઉનલોડ કરો

બાઈબલના વિષયો Themes
વિડિયો
વિડિયોનું પોસ્ટર
યહોવાનો દિવસ Day of the Lord
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
ઉદારતા Generosity
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
રાજ્યની સુવાર્તા Gospel of the Kingdom
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
સ્વર્ગ અને પૃથ્વી Heaven & Earth
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
પવિત્રતા Holiness
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
પવિત્ર આત્મા Holy Spirit
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
ઈશ્વરની પ્રતિમા Image of God
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
ન્યાય Justice
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
શાસ્ત્રનું જાહેરમાં વાંચન Public Reading of Scripture
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
બલિદાન અને પ્રાયશ્ચિત Sacrifice & Atonement
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
કરારો Covenants
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
નિયમશાસ્ત્ર The Law
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
મસીહ Messiah
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
બંદીવાસી જીવનશૈલી The Way of the Exile
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
ખ્રિસ્તના આગમનની શ્રેણી Advent Series
વિડિયો
વિડિયોનું પોસ્ટર
પ્રેમ / અગાપે Agape/Love
આનંદ / ખારા Chara/Joy
ઈશ્વરના ચરિત્રને લગતા શબ્દોનો અભ્યાસ Character of God Series
વિડિયો
વિડિયોનું પોસ્ટર
કોપ કરવે ધીમા Slow to Anger
વફાદાર પ્રેમ Loyal Love
વિશ્વાસુ Faithfulness
નવા કરારનું વિહંગાવલોકન New Testament
વિડિયો
વિડિયોનું પોસ્ટર
વિહંગાવલોકન: નવો કરાર New Testament
વિહંગાવલોકન: માથ્થી ૧-૧૩ Matthew 1-13
વિહંગાવલોકન: માથ્થી ૧૪-૨૮ Matthew 14-28
વિહંગાવલોકન: માર્ક Mark
વિહંગાવલોકન: લૂક ૧-૯ Luke 1-9
વિહંગાવલોકન: લૂક ૧૦-૨૪ Luke 10-24
વિહંગાવલોકન: યોહાન ૧-૧૨ John 1-12
વિહંગાવલોકન: યોહાન ૧૩-૨૧ John 13-21
વિહંગાવલોકન: પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૧-૧૨ Acts 1-12
વિહંગાવલોકન: પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૧૩-૨૮ Acts 13-28
વિહંગાવલોકન: રોમનોને પત્ર ૧-૪ Romans 1-4
વિહંગાવલોકન: રોમનોને પત્ર ૫-૧૬ Romans 5-16
વિહંગાવલોકન: 1 કરિંથીઓને પહેલો પત્ર 1 Corinthians
વિહંગાવલોકન: 2 કરિંથીઓને પહેલો પત્ર 2 Corinthians
વિહંગાવલોકન: ગલાતીઓને પત્ર Galatians
વિહંગાવલોકન: એફેસીઓને પત્ર Ephesians
વિહંગાવલોકન: ફિલિપીઓને પત્ર Philippians
વિહંગાવલોકન: કલોસ્સીઓને પત્ર Colossians
વિહંગાવલોકન: થેસ્સાલોનિકીઓને પહેલો પત્ર 1 Thessalonians
વિહંગાવલોકન: થેસ્સાલોનિકીઓને બીજો પત્ર 2 Thessalonians
વિહંગાવલોકન: તિમોથીને પહેલો પત્ર 1 Timothy
વિહંગાવલોકન: તિમોથીને બીજો પત્ર 2 Timothy
વિહંગાવલોકન: તિતસને પત્ર Titus
વિહંગાવલોકન: ફિલેમોનને પત્ર Philemon
વિહંગાવલોકન: હિબ્રૂઓને પત્ર Hebrews
વિહંગાવલોકન: યાકૂબનો પત્ર James
વિહંગાવલોકન: ૧ પિતરનો પત્ર 1 Peter
વિહંગાવલોકન: ૨ પિતરનો પત્ર 2 Peter
વિહંગાવલોકન: ૧-૩ યોહાનનો પત્ર 1-3 John
વિહંગાવલોકન: યહૂદાનો પત્ર Jude
વિહંગાવલોકન: પ્રકટીકરણ ૧-૧૧ Revelation 1-11
વિહંગાવલોકન: પ્રકટીકરણ ૧૨-૨૨ Revelation 12-22
જૂના કરારનું વિહંગાવલોકન Old Testament
વિડિયો
વિડિયોનું પોસ્ટર
વિહંગાવલોકન: જૂનો કરાર / તનાક Old Testament
વિહંગાવલોકન: ઉત્પત્તિ ૧-૧૧ Genesis 1-11
વિહંગાવલોકન: ઉત્પત્તિ ૧૨-૫૦ Genesis 12-50
વિહંગાવલોકન: નિર્ગમન ૧-૧૮ Exodus 1-18
વિહંગાવલોકન: નિર્ગમન ૧૯-૪૦ Exodus 19-40
વિહંગાવલોકન: લેવીય Leviticus
વિહંગાવલોકન: ગણના Numbers
વિહંગાવલોકન: પુનર્નિયમ Deuteronomy
વિહંગાવલોકન: યહોશુઆ Joshua
વિહંગાવલોકન: ન્યાયાધીશો Judges
વિહંગાવલોકન: રૂથ Ruth
વિહંગાવલોકન: 1 શમુએલ 1 Samuel
વિહંગાવલોકન: 2 શમુએલ 2 Samuel
વિહંગાવલોકન: 1-2 રાજાઓ 1-2 Kings
વિહંગાવલોકન: ૧-૨ કાળવૃત્તાંત 1-2 Chronicles
વિહંગાવલોકન: એઝરા નહેમ્યા Ezra Nehemiah
વિહંગાવલોકન: એસ્તેર Esther
વિહંગાવલોકન: અયૂબ Job
વિહંગાવલોકન: ગીતશાસ્ત્ર Psalms
વિહંગાવલોકન: નીતિવચનો Proverbs
વિહંગાવલોકન: સભાશિક્ષક Ecclesiastes
વિહંગાવલોકન: ગીતોનું ગીત Song of Songs
વિહંગાવલોકન: યશાયા ૧-૩૯ Isaiah 1-39
વિહંગાવલોકન: યશાયા ૪૦-૬૬ Isaiah 40-66
વિહંગાવલોકન: યર્મિયા Jeremiah
વિહંગાવલોકન: યર્મિયાનો વિલાપ Lamentations
વિહંગાવલોકન: હઝકિયેલ ૧-૩૩ Ezekiel 1-33
વિહંગાવલોકન: હઝકિયેલ ૩૪-૩૮ Ezekiel 34-48
વિહંગાવલોકન: દાનિયેલ Daniel
વિહંગાવલોકન: હોશિયા Hosea
વિહંગાવલોકન: યોએલ Joel
વિહંગાવલોકન: આમોસ Amos
વિહંગાવલોકન: ઓબાદ્યા Obadiah
વિહંગાવલોકન: યૂના Jonah
વિહંગાવલોકન: મીખાહ Micah
વિહંગાવલોકન: નાહૂમ Nahum
વિહંગાવલોકન: હબાક્કુક Habakkuk
વિહંગાવલોકન: સફાન્યા Zephaniah
વિહંગાવલોકન: હાગ્ગાય Haggai
વિહંગાવલોકન: ઝખાર્યા Zechariah
વિહંગાવલોકન: માલાખી Malachi
લૂક-પ્રેરિતોના કૃત્યોની શ્રેણી Luke-Acts Series
વિડિયો
વિડિયોનું પોસ્ટર
ઈસુનો જન્મ - લૂકની સુવાર્તા અધ્યાય ૧-૨ Gospel of Luke Ch. 1-2
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
લૂકની સુવાર્તા અધ્યાય ૩-૯ Gospel of Luke Ch. 3-9
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
લૂકની સુવાર્તા અધ્યાય ૯-૧૯ Gospel of Luke Ch. 9-19
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
લૂકની સુવાર્તા અધ્યાય ૧૯-૨૩ Gospel of Luke Ch. 19-23
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
લૂક અધ્યાય ૨૪ Gospel of Luke Ch. 24
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
પ્રેરિતોનાં કૃત્યો અધ્યાય ૧-૭ Acts Ch. 1-7
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
પ્રેરિતોનાં કૃત્યો અધ્યાય ૮-૧૨ Acts Ch. 8-12
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
પ્રેરિતોનાં કૃત્યો અધ્યાય ૧૩-૨0 Acts Ch. 13-20
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
પ્રેરિતોનાં કૃત્યો અધ્યાય ૨૧-૨૮ Acts Ch. 21-28
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
જ્ઞાન અને ડહાપણની શ્રેણી Wisdom Series
વિડિયો
વિડિયોનું પોસ્ટર
નીતિવચનોનું પુસ્તક Proverbs
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
સભાશિક્ષકનું પુસ્તક Ecclesiastes
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
અયૂબનું પુસ્તક Job
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
Which language would you like?